Hafner EC neubau eines schuhhauses in lana schuhhaus - Hafner - Baufirma Meran